UA-23440510-5
top of page
  • PA

Kdy se neplátce DPH stává identifikovanou osobou?

Aktualizováno: 10. 2. 2023

Identifikovaná osoba DPH - principy, registrace, povinnosti


V praxi se u klientů často setkáváme s fakturami vystavenými společnostmi z Evropské unie jako je Microsoft, Google, Facebook apod. Ve většině případů klienti, kteří podnikají a jsou neplátci DPH, netuší, že se jich může týkat zákon o DPH, povinnost registrace a povinnost podávat přiznání k DPH. Jestli odebíráte služby či zboží od plátce DPH z jiného členského státu EU, nebo naopak fakturujete za dodání služeb či zboží plátci DPH do EU, je tento článek určen právě Vám.


Od roku 2013 existuje v zákoně o DPH zvláštní institut identifikované osoby (k DPH), která sice zůstává neplátcem DPH pro tuzemské transakce, ale je povinna se registrovat pro transakce přijaté či uskutečněné v rámci Evropské unie.


Smyslem statusu identifikované osoby je uplatňovat princip přenosu daňové povinnosti k DPH mezi dodavatelem a zákazníkem, kteří jsou umístěni v jiných členských státech EU. Neplátce DPH tak jako identifikovaná osoba začne v EU od plátců DPH nakupovat bez DPH a je povinen si vyměřit v přiznání české DPH (v příslušné sazbě) a částku odvést příslušnému správci daně (FÚ). Nutně to neznamená, že tento neplátce DPH jako identifikovaná osoba platí nějaké DPH navíc, protože se mu o hodnotu zahraničního DPH snižuje celková částka fakturovaná dodavatelem z EU (prakticky nakoupí bez DPH, ale DPH si sám vyměří v přiznání). Místo hrazení DPH v kupní ceně služby či zboží (ceně fakturované plátcem DPH z jiného členského státu) tak hradí neplátce DPH jako identifikovaná osoba toto DPH v ČR Finančnímu úřadu. V podstatě tak jen přesune platbu DPH od platby dodavateli v EU na platbu českému FÚ.


Stejně tak se český neplátce DPH stane identifikovanou osobu, pokud naopak poskytuje služby plátci DPH do jiného členského státu EU.


Charakteristika identifikované osoby k DPH


- Jedná se o podnikatele, který není plátcem DPH a pořizuje zboží či služby do nebo z Evropské unie nebo třetích zemí.


Podmínky vzniku identifikované osoby k DPH


- Pořízení zboží – celková hodnota pořízeného zboží přesáhne 326 000 Kč bez DPH za kalendářní rok.


- Pořízení služeb – při přijaté službě (Google, Facebook atd.) či pořízení zboží s instalací nebo montáží (SW ze zahraničí) ze zahraničí, kde místem plnění je tuzemsko, nezáleží na výši plnění.


- Poskytnutí služeb – při poskytnuté službě s místem plnění v jiném členském státě Evropské unie (EU).


Povinnosti identifikované osoby k DPH


- Osoba identifikované k DPH má povinnost se do 15 dnů od zjištění této skutečnosti nahlásit na Finančním úřadě, kde jí bude přiděleno DIČ, které bude používat při vystavování daňových dokladů a v rámci své identifikace v daňových přiznáních.


- Registraci provede pomocí stejného formuláře jako běžní plátci DPH, jen v záhlaví v typu registrace zaškrtne osoba identifikovaná k dani.


- Identifikovaná osoba podává daňové přiznání k DPH pouze v případech, kdy poskytne službu plátci DPH do jiného členského státu EU, nebo kdy pořídí službu či zboží od plátce DPH z jiného členského státu. Pokud jí daňová povinnost v uvedeném měsíci nevznikne, nulové daňové přiznání, jako běžní plátci DPH, nepodává.


- Při tuzemském podnikání vystupuje jako neplátce DPH, tj. neuplatňuje DPH na výstupu u svých tuzemských faktur. Identifikovaná osoba, na rozdíl od plátce DPH, nikdy nepodává Kontrolní hlášení.


Jak to v praxi funguje?


Jak plátce DPH, tak i identifikovaná osoba musí pro příslušné transakce podávat daňové přiznání k DPH, ve kterém uvádí DIČ (identifikační číslo pro účely DPH) protistrany. Fakturuje-li plátce DPH z jiného členského státu EU svoji službu české identifikované osobě, nahlásí tuto transakci ve svém přiznání. Jelikož česká identifikovaná osoba je z této přijaté faktury povinna provést samovyměření DPH (spočítat si české DPH a odvést jej českému Finančnímu úřadu) a opět tuto transakci nahlásit ve svém daňovém přiznání, bude tato stejná transakce předmětem automatického porovnání Finančními úřady na straně dodavatele a zákazníka. Vykáže-li dodavatel poskytnutí této služby do ČR, ale česká identifikovaná osoba tuto přijatou službu v přiznání nevykáže, přijde české identifikované osobě za pár týdnů či spíše měsíců výzva od Finančního úřadu.


Zahraniční dodavatel z EU tedy fakturuje bez DPH a český zákazník musí z této transakce DPH vyměřit a odvést Finančnímu úřadu.


Stejný princip tzv. samovyměření funguje i mezi plátci DPH z jiných členských států EU s tím rozdílem, že plátce DPH si může samo-vyměřené DPH nárokovat (na druhou stranu musí své poskytnuté služby či dodané zboží v ČR zatížit českou DPH).


Kontrola mezinárodních DIČ je možná v systému VIES na této adrese, kde si všichni mohou otestovat, že DIČ dodavatele či zákazníka je správné, tj. že je registrován jako plátce DPH či identifikovaná osoba:Naše doporučení


V praxi se setkáváme s tím, že podnikatelé objednávají služby z EU jako osoby nepovinné k dani (tj. jako nepodnikatelé), nebo společnosti (s.r.o.) neprovedou povinnou registraci jako identifikované osoby. V rámci daňových kontrol jsme se už několikrát setkali se zahájením daňového řízení, které spočívalo ve zpětné registraci identifikované osoby a v doměření DPH včetně příslušenství (úroky z prodlení apod.).


Klientům, kteří mají zahraniční transakce, vždy doporučujeme zkontrolovat, jestli přijaté či vystavené faktury nemají být součástí režimu identifikované osoby. Pokud se klient identifikovanou osobou stal či stává, provádíme registraci identifikované osoby a vysvětlíme všechny související okolnosti. Po administrativní stránce klient dopad identifikované osoby na sebe v podstatě ani nepocítí.


Typickým příkladem, kdy jsme v rozsáhlém množství řešili registrace identifikované osoby, je otázka Airbnb u poskytovatele. Jestli máte založený účet na Airbnb a byla provedena byť jediná rezervace zákazníkem (což vyústilo v nutnost uhradit servisní poplatek vůči Airbnb platformě na základě jejich faktury), stali jste se identifikovanou osobou a měli byste provést registraci u Finančního úřadu.


Několik ukázkových příkladů


Příklad 1

Podnikatel pořizuje z Německa soustruhy pro svou činnost. Za poslední rok jich pořídil celkem za 295 000 Kč.

Podnikatel, protože nepřekročil limit 326 000 Kč za rok, nemá povinnost se registrovat jako identifikovaná osoba, a tedy nemusí odvádět DPH.


Příklad 2:

Podnikatel zakoupil v Rakousku technické zařízení s příslušenstvím za více jak 360 000 Kč pro svoji činnost.

Protože překročil limit 326 000 Kč, stává se identifikovanou osobou již nákupem tohoto zařízení, musí se proto registrovat jako identifikovaná osoba a odvádět DPH.


Příklad 3:

Podnikatel dovezl z USA oblečení k prodeji v hodnotě 650 000 Kč.

Dovozem zboží ze třetí země se podnikatel nestává ani identifikovanou osobou a ani plátcem DPH. Daň z přidané hodnoty vybere celní úřad při proclení zboží.


Příklad 4:

Podnikatel si platí u Googlu reklamu na své podnikání 1 300 Kč měsíčně.

Google je registrován k dani v Irsku, a protože podnikatel přijal službu v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, stává se identifikovanou osobou a má povinnost odvést DPH.


Neváhejte nás kontaktovat, potřebujete-li posoudit Vaši situaci či podat nějaké vysvětlení.


Děkujeme.


Váš tým TrimmTax


4 346 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page