UA-23440510-5
top of page
 • PA

Podnikat jako OSVČ nebo s.r.o.?

Aktualizováno: 10. 2. 2023

Porovnání forem podnikání - výhody, nevýhody, rizika, doporučení


Velmi častou otázkou, kterou nám klienti dávají, je otázka, zda podnikat jako podnikatel, nebo zda tzv. „přes s.r.o.“. Téměř vždy je tato otázka doprovázena další otázkou, která z těchto variant je daňově výhodnější.

Jste taktéž v takové situaci, kdy se rozhodujete mezi OSVČ a s.r.o.? Tak právě pro Vás je určen tento článek.


Podnikání jako osoba samostatně výdělečná činná nebo jako vlastník (společník) s.r.o. se zásadně odlišují v mnoha parametrech ve všech etapách vývoje podnikání (založení, registrace, aktivní činnost, ukončení apod.). S velkou pravděpodobností budete velmi překvapeni tím, že daňové hledisko my v žádném případě nezařazujeme jako nejdůležitější hledisko. 


Jsme pevně přesvědčeni, že neexistuje nic takového jako „zlaté nejlepší pravidlo či nejlepší varianta“, ale že obě varianty (OSVČ a s.r.o.) mají své výhody a nevýhody. Vždy doporučujeme posoudit konkrétní podmínky, rizika, možnosti a potřeby jednotlivých osob, které se chystají podnikat.

OSVČ – Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou, tedy živnostníka se statutem fyzické osoby, která podniká na základě živnostenského oprávnění pomocí volné nebo koncesované živnosti.

S.R.O. - Společnost s ručením omezeným je právnická osoba, kterou může založit jeden či více společníků. S.R.O. musí ze zákona vytvořit základní kapitál a je samostatnou právnickou osobou, která musí mít svého jednatele. Jednatel jedná za společnost, tj. činí svým podpisem právní kroky.

Našim klientům doporučujeme se zabývat otázkami v následujícím pořadí:

1. Riziko – Jak důležité je pro Vás osobní riziko podnikání? Je pravděpodobné, že můžete čelit ztrátám v podnikání?

2. Časové hledisko a administrativní náročnost – Plánujete toto podnikání jako krátkodobý nápad, nebo jako dlouhodobou záležitost? Dokážete si představit situaci, kdy máte řídit svou vlastní firmu jako majitel, mít vlastní zaměstnance a zabývat se spíše obchodním a administrativním vedením?

3. Vytváření hodnoty – Věříte svému nápadu či podnikání natolik, že si jej dokážete představit jako přínos např. pro Vaše děti v budoucnu?

4. Finanční zdroje a vlastnictví výsledků podnikání – Domníváte se, že ke startu či k dalšímu rozvoji podnikání budete potřebovat i cizí zdroje jako zápůjčky, úvěry apod.? Rozumíte rozdílu mezi tím, kdo vlastní vydělané peníze v obou variantách?

5. Daně a optimalizace příjmů

trimmtax logo, trimmtax s.r.o, trimmtax účetnictví
trimmtax

Možná právě kroutíte hlavou a ptáte se „proč bych se tím měl či měla zabývat teď na začátku, když ještě vlastně ani netuším, zda se mi v podnikání bude dařit a co z toho vlastně vzejde“, ale věřte nám, že se lépe rozhoduje, když můžete vidět záležitost komplexněji.

1. RIZIKO


Riziko podnikání a osobní dopad problémů v podnikání jsou velmi často opomíjená skutečnost, která však byla defacto jedním ze základním právních pilířů vzniku právního institutu „společnosti“ (v našem případě s.r.o.).

Když zakládáte s.r.o., projevujete vůli založit samostatný právní subjekt, který sám o sobě koná kroky, které mají právní důsledky, a který může vlastnit majetek či naopak někomu dlužit. V praxi to znamená, že je to právě s.r.o., které je zodpovědné, a společník ručí jen do výše svého nesplaceného vkladu. Jako fyzická osoba - společník s.r.o. - tak ručíte mnohem menším podílem majetku než živnostník (OSVČ).


Když zahajujete podnikání jako OSVČ, máte poměrně velkou zodpovědnost, kdy za případnou škodu můžete zaplatit celým svým osobním i rodinným majetkem.


S.r.o. Vám tak dává jasnou výhodu oddělit Váš soukromý majetek od podnikání Vašeho s.r.o. Připomínáme ale, že tématika odpovědnosti společníka a jednatele je samozřejmě velmi rozsáhlá a že za jistých okolností (spojených např. s trestně-právní činnosti společníka či jednatele), nemusí ani toto osobní vlastnictví zůstat nedotčeno.

trimmtax logo, trimmtax s.r.o, trimmtax účetnictví
Jak pohlížíte na své osobní riziko spojené s podnikáním?

2. HLEDISKO ČASU A ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST


Pokud se osoba rozhodne začít podnikat jako OSVČ, je získání živnostenského oprávnění velmi jednoduchá, snadná a rychlá záležitost (tedy pokud víte, jak na to). Když Vás podnikání přestane bavit, máte možnost jej snadno přerušit či dokonce zrušit. Stejně snadno máte možnost podnikání rozšířit o nové typy živnostenských činností.

Založení společnosti není dnes taktéž náročné, stačí zajít za notářem a založit jí přímým zápisem do obchodního rejstříku. S.R.O. nemusíme dokonce ani zakládat. Dnes existuje možnost si společnost koupit již založenou, ale tato možnost může být finančně náročnější a má své omezení. Založit s.r.o. ale jen jako nějakou dočasnou záležitost není úplně rozumné. Ať je firma v podnikání aktivní nebo ne, právně stále existuje, musíte řešit otázku existence sídla firmy, účetnictví, právních záležitostí. Zlikvidovat firmu, tj. zajistit její právní zánik, už není tak snadná záležitost. Jednak k tomu potřebujete asistenci odborníka (notář, advokátní kancelář, likvidátor apod.) a jednak bývá samotná likvidace s.r.o. často dražší záležitostí, než vlastní založení s.r.o.

Co je ale pro nás v tomto bodě důležité, je dlouhodobost s.r.o. Klientům doporučujeme zvážit s.r.o. tehdy, pokud sami jsou ztotožněni s tím, že založení a rozvoj podnikání bude trva roky. Roky, kdy se tomu musí společník a jednatel průběžně věnovat. V praxi se pak velmi často stává, že zakládající společník, díky jehož umu ze začátku firma poskytovala služby či prodávala zboží, se postupem času přesune na pozici toho, kdo aktivní činnost jménem firmy již neposkytuje, ale firmu řídí, hledá obchodní příležitosti apod. Na aktivní služby firmy pak má své zaměstnance. Se S.R.O. se pojí i jistá prestiž firmy a tím i její stoupající tržní hodnota.

Někteří klienti si myslí, že když firma není aktivní, nemusí vést účetnictví, ale to je velký omyl. I neaktivní firma musí otevírat své účty, může mít náklady např. na nájem sídla firmy či na bankovní poplatky. Je tedy nutné vždy – i u neaktivní firmy – mít účetnictví dokončené a připravit finanční výkazy v podobě rozvahy, výsledovky a přílohy v účetní závěrce (rozvaha a příloha nikdy nemůžou být úplně prázdné, protože rozvaha obsahuje alespoň údaje o složkách aktiv a údaje o složkách vlastního kapitálu, a příloha obsahuje kromě identifikačních údajů alespoň povinné údaje dle příslušné vyhlášky a zákona o účetnictví).

3. OTÁZKA SNADNÉHO PRODEJE PODNIKÁNÍ


Pokud podnikáte jako OSVČ, nevytváří tím žádnou hodnotu, kterou byste potenciálně mohl či mohla SNADNO prodat. Vytváříte si samozřejmě svojí osobní značku (brand), ale nemůžete výsledky svého podnikání a svůj brand snadno prodat (až na výjimky jako institut Prodej závodu fyzické osoby). Vaše podnikání jako OSVČ je spojeno jen a jen s Vámi jako fyzickou osobou a s Vaším jménem.

Pokud podnikáte jako s.r.o., můžete svůj podíl ve firmě snadno prodat potenciálními kupci a zhodnotit vše, co jste do firmy vložili (osobní čas, finanční zdroje apod).

Jinými slovy jako OSVČ dostáváte svými zákazníky zaplaceno za svoji práci, ale nevytváříte žádné další snadno prodejné hodnoty. U s.r.o. dostává za svoji činnost s.r.o. od zákazníků zaplaceno, ale současně může vytvářet (je-li úspěšná) pro svého společníka hodnotu, kterou může společník prodat (může svůj podíl nebo celou firmu prodat).

Samozřejmě i fyzická osoba může své podnikání prodat, nicméně není to snadná záležitost. Je nutné vždy detaily konzultovat s odborníky z právní, účetní a daňové oblasti.

trimmtax logo, trimmtax s.r.o, trimmtax účetnictví
Chcete své podnikání někdy prodat či dát dětem?


4. FINANČNÍ ZDROJE A VLASTNICTVÍ VÝSLEDKU PODNIKÁNÍ


Někteří klienti bývají překvapeni, že peníze vydělané jejich s.r.o. nejsou v jejich právním vlastnictví jako osob. Jak již bylo sděleno, s.r.o. je samostatným právním subjektem, tj. s.r.o. je majitelem peněz uhrazených zákazníky, majitelem ostatního majetku a všech závazků a je zodpovědná svým věřitelům. Společník vlastní „jen“ podíl na této společnosti a majetek společnosti tak vlastní nepřímo.

U OSVČ jsou naopak vydělané peníze tudíž zcela Vaše a nikdo už nesleduje účel jejich použití, tj. zda je použije pro svoji soukromou potřebu, nebo zda pro účely podnikání. Pokud je použijete pro účely podnikání a chcete výdaje uplatnit jako daňově uznatelné, musíte tyto výdaje sice prokázat, ale nikomu už neprokazuje své soukromé platby.

U s.r.o. musí být každá koruna zaúčtována v účetnictví a musí být znám účel použití. Společník s.r.o. si proto nemůže jen tak vzít peníze společnosti (z pokladny nebo z bankovního účtu), protože mu nepatří. Může si peníze zapůjčit formou vratné zápůjčky, nebo si musí vybrat jiný možný způsob, jak peníze ze společnosti získat (mzda, výplata podílů na zisku apod.). Už z této skutečnosti určitě cítíte, že administrativa spojená s účetnictvím s.r.o. bude vyšší než evidence u OSVČ.

Dalším důležitým bodem je možnost získat finanční zdroje. Dá se říci, že s.r.o. má lepší přístup k bankovním úvěrům, ale zcela zásadní je možnost podnikání podpořit či rozšířit tím, že do s.r.o. přistoupí nový společník. U OSVČ v podstatě nemůžete své podnikání spojit s jiným OSVČ a vystupovat společně právně neoddělitelně, zatímco v s.r.o. to lze. Příspěvky od společníků jsou často nejdůležitějšími finanční zdroji pro rozvoj podnikání. Podnikání prostřednictvím více společníků je možno i lépe koordinovat díky společenské smlouvě, která je zakládací listinou s.r.o.

5. DANĚ A DAŇOVÁ OPTIMALIZACE


Klienty ve většině případů zajímá na prvním místě až tento poslední bod. Daně jako povinná zákonem stanovená platba do rozpočtu je sice zásadním ukazatelem, který ovlivňuje Váš čistý příjem z podnikání, ale současně je to až na výjimky platba, které se nemůžete vyhnout (můžete ale legálně optimalizovat). Výše daňového zatížení a rozsah zdanění se současně může měnit podle politické vůle a podle potřeb ekonomiky, takže rozhodovat se jen podle daňového zatížení není dle našeho názoru rozumné.

Výhodou s.r.o. v případě daní je Vaše větší volnost. Nikdo Vás jako společníka a jednatele nemůže nutit k tomu, abyste platila či platil enormní částky na sociálním a zdravotním pojištění, protože si jednoduše dáte odměnu jednatele v minimální výši, která nepodléhá sociálnímu pojištění (zde pozor na to, že tedy Vaše započitatelná spoluúčast na důchod je minimální, nebo nejste účastna či účasten vůbec), a která podléhá jen minimální sazbě zdravotního pojištění. Nemusíte si tedy dávat žádnou vysokou mzdu a můžete se zaměřit jen na výplatu podílů na zisku, které nejsou předmětem sociálního a zdravotního pojištění. Naopak pokud si chcete vyplácet měsíční odměnu jako zaměstnanec, je odměna či mzda předmětem sociálního a zdravotního pojištění, takže z pohledu daňového zatížení na tom budete jako společník hůře než OSVČ.

Nevýhodou s.r.o. v případě daní je fakt, že zde neexistuje nic takového jako paušální daňové výdaje. Živnostník na rozdíl od S.R.O. může uplatnit paušální výdaje, a to až do výše dvou miliónů korun příjmů (pozn.: pro rok 2018 bylo maximum 1,2 mil. Kč).. „Paušály“ se pohybují od 30 % do 80 %. Nejčastějším paušálem je paušál ve výši 60 % pro volné, vázané a koncesované živnosti.

S.r.o. tedy musí vést účetnictví, které je podkladem pro zpracování přiznání k dani z příjmů. S.r.o. může daňově uplatnit jen takové částky, které jsou z účetnictví prokazatelné. Pokud by tedy čistě teoreticky s.r.o. dosáhla tržeb ve výši 1 mil. Kč (fiktivně bez nákladů) a OSVČ příjmů taktéž ve výši 1 mil. Kč, bude celkové zatížení obou typů podnikání diametrálně odlišné.

Sazba daně z příjmů právnických osob činí 19 %, sazba daně z příjmů fyzických osob (OSVČ) činí 15 %. Sazba daně z příjmů z podílů na zisku vyplácených s.r.o. svému společníkovi činí taktéž 15 % (firma tedy nejprve zdaní svůj výsledek sazbou 19 %, aby při výplatě čistého zisku strhla z výplaty srážkovou daň ve výši 15 %).

trimmtax logo, trimmtax s.r.o, trimmtax účetnictví

Výsledný daňový dopad doporučujeme vždy předem spočítat a odhadnout nejlépe jako součást podnikatelského či business plánu. Jen na základě detailních informací o plánovaném podnikání jako OSVČ či firma lze řádně odpovědět na otázku, co bude daňově skutečně výhodnější.

A krátké bodové shrnutí na závěr:


Kdy zvážit podnikat jako S.R.O.:

 • Nechci plně zodpovídat celým svým osobním majetkem za případnou škodu způsobenou v podnikání,

 • Chci podnikat dlouhodobě, firmu dlouhodobě budovat a zvyšovat její hodnotu.

 • Mám zájem budovat něco, co lze v budoucnu prodat (podíl na firmě), nebo mohou můj podíl zdědit např. mé děti.

 • Nevadí mi firmu řídit a počítám s tím, že v některé fázi podnikání budu asi potřebovat vlastní zaměstnance, na které firma musí vydělat.

 • Jsem ztotožněn s tím, že ukončit podnikání s.r.o. (výmazem z obchodního rejstříku) není úplně jednoduchá a finančně nenáročná činnost.

 • Jsem ztotožněn s tím, že firma musí vést účetnictví (které musím jako jednatel zabezpečit), že s.r.o. má větší administrativní náročnost (která mne bude stát čas a peníze).

 • Chápu a jsem ztotožněn s tím, že peníze uhrazené zákazníky do společnosti patří s.r.o. a nikoliv mě, tj. musím si stanovit způsob, jak peníze ze svého s.r.o. budu získávat.

 • Vyhovuje mi, že budu moci přizvat do firmy jiného společníka či společníky a získat kapitál na další rozvoj.

 • Vyhoduje mi, že můžu snadno měnit společenskou smlouvu (např. měnit podíly).


Kdy zvážit podnikat jako OSVČ:

 • Všude tam, kde si chci vytvořit svůj osobní přístup k zákazníkovi, nabízím služby svým jménem a sám služby i poskytuji.

 • Nevadí mi, že za případné škody ručím celým svým osobním majetkem.

 • Vyhovuje mi, že můžu kdykoliv snadno podnikání přerušit nebo ukončit.

 • Vyhovuje mi nižší administrativní náročnost, nemusím vést účetnictví (až na výjimky) a můžu uplatnit daňové paušály.

 • Vyhovuje mi zdanění mých příjmů jako OSVČ (paušální výdaje, daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění, nakládání se soukromými výdaji).

 • Nechci řešit záležitosti týkající se vedení s.r.o., které by mne mohly zatěžovat.

 • Nepotřebuji přizvat žádného investora/společníka.


Naše doporučení:


 • Spojte se s odborníky a věnujte nějaký čas důležité diskusi, jak si podnikání představujete.

 • Nechte si vždy vysvětlit i související právní okolnosti, administrativní náročnost, způsoby možného odměňování (získávání příjmů z podnikání), související budoucí daňové okolnosti (především DPH a dopad do Vašich cen).

 • Zpracujte si alespoň základní finanční plán (odhad tržeb/příjmů a nákladů/výdajů, výpočet daňové povinnosti) tak, abyste měli představu o celkovém daňovém zatížení a o vývoji čistých příjmů/zisku.

 • Vezměte si čas, přemýšlejte a teprve pak učiňte rozhodnutí.

 • Nenechte se zlákat některými názory na různých diskusních fórem, které pro Vás mohou mít až trestně-právní důsledky (jako např. fakturace jednatelem či společníkem do vlastní společnosti, fakturace plnění, která nikdy nenastala apod.).


Pamatujte, že neexistuje jedna optimální či "zlatá" varianta podnikání. Vždy záleží na více parametrech, které se mohou měnit, a v reálu je každé podnikání stejně individuální jako je individuální každý člověk.

Neváhejte nás kontaktovat, potřebujete-li poradit v účetní, daňové či právní oblasti, nebo rovnou zaregistrovat OSVČ či založit s.r.o. Jsme Vám plně k dispozici.

Děkujeme.

S přáním pěkného dne, Váš TrimmTax tým

trimmtax logo, trimmtax s.r.o, trimmtax účetnictví
TrimmTax - S námi jste na tom lépe
5 556 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page